Slovník digitálnych pojmov

Pochopte základné aj pokročilé termíny, ktoré Vám otvoria cestu k technologickej zručnosti a zmenšia priepasť medzi konceptami a realizáciou.
Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
A
API
Rozhranie API (Application Programming Interface) je ako posol, ktorý doručí vašu požiadavku do systému a potom vám vráti odpoveď systému. Umožňuje rôznym softvérovým programom vzájomne komunikovať. Ak napríklad používate mobilnú aplikáciu na kontrolu počasia, aplikácia používa rozhranie API na získanie údajov o počasí zo služby na internete.
API Integration
Integrácia API je ako digitálny pomocník, ktorý uľahčuje komunikáciu medzi rôznymi softvérovými systémami. Predstavte si ju ako sprostredkovateľa, ktorý umožňuje rôznym programom navzájom komunikovať a bezproblémovo zdieľať informácie. Zjednodušuje procesy tým, že umožňuje rôznym aplikáciám spolupracovať.
Algorithm
Algoritmus je postup krok za krokom alebo súbor pravidiel na riešenie konkrétneho problému alebo vykonanie konkrétnej úlohy, podobne ako recept pri varení. Vo svete digitálnej automatizácie tieto algoritmy riadia fungovanie a rozhodovanie softvéru. Používajú sa aj na zefektívnenie a riadenie zložitých obchodných operácií.
Augmented Reality (AR)
Rozšírená realita, často označovaná skratkou AR, je technológia, ktorá prekrýva digitálne informácie, ako sú obrázky, videá alebo zvuky, na skutočný svet, čím sa zlepšuje to, čo vidíte, počujete alebo cítite. Túto technológiu možno využívať prostredníctvom zariadení, ako sú smartfóny alebo špeciálne okuliare. V podstate ide o spojenie fyzického a virtuálneho sveta, kde jeden dopĺňa druhý.
Automation
Automatizácia je využívanie technológií na vykonávanie úloh, ktoré by si inak vyžadovali ľudský zásah. Je to ako nastavenie digitálneho asistenta, ktorý sa stará o opakujúce sa úlohy, čím vám uvoľní čas na zložitejšie úlohy. Podniky často využívajú automatizáciu na zvýšenie efektívnosti a presnosti, pretože stroje sa neunavia a nerobia ľudské chyby.
B
Backend
Backend označuje časť webovej lokality alebo softvéru, ktorú používatelia nevidia. Sú to technické procesy, ako napríklad ukladanie údajov alebo vykonávanie výpočtov, ktoré zabezpečujú správne fungovanie viditeľnej časti webovej lokality (frontend). Predstavte si ju ako kuchyňu, v ktorej sa pripravuje jedlo (webová lokalita alebo aplikácia, s ktorou komunikujete).
Big Data
Big Data sa vzťahuje na extrémne veľký súbor informácií, ktoré sa analyzujú výpočtom s cieľom odhaliť vzory, trendy a poznatky. Často pochádzajú z rôznych zdrojov a môžu byť v rôznych formátoch, ako je text, video a príspevky v sociálnych médiách. Tieto údaje sú také masívne a komplexné, že tradičný softvér na spracovanie údajov má problém s ich spracovaním.
Business Intelligence (BI)
Business Intelligence, často označovaná ako BI, je technologický proces, ktorý zahŕňa zber, integráciu, analýzu a prezentáciu obchodných informácií. To umožňuje vedúcim pracovníkom a zamestnancom spoločnosti prijímať informované obchodné rozhodnutia na základe údajov. Jednoducho povedané, je to ako skladanie kúskov skladačky, aby ste videli širší obraz vášho podnikania.
Cache
Pod pojmom vyrovnávacia pamäť sa rozumie softvérový alebo hardvérový komponent, ktorý ukladá údaje, aby sa budúce požiadavky na tieto údaje mohli vybaviť rýchlejšie. Údaje vo vyrovnávacej pamäti sú uložené dočasne, zvyčajne z predchádzajúcej operácie spracovania údajov alebo ako duplikát údajov uložených inde. Zvyšuje efektívnosť a rýchlosť vyhľadávania údajov.
Chatbot
Chatbot je softvérový program určený na interakciu s ľuďmi v ich prirodzenom jazyku. Tieto interakcie môžu prebiehať prostredníctvom textových chatov, hlasových príkazov alebo oboch. Zvyčajne sa používajú na zodpovedanie bežných otázok alebo na sprevádzanie používateľov určitým procesom.
Cloud Storage
Cloudové úložisko je digitálna služba, v ktorej sa údaje udržiavajú, spravujú a zálohujú na diaľku. Používatelia tak môžu pristupovať k svojim údajom a ukladať ich online namiesto používania fyzických pevných diskov alebo miestnych úložných zariadení. Vďaka cloudovému úložisku môžete mať prístup k svojim údajom odkiaľkoľvek a kedykoľvek, pokiaľ je k dispozícii internetové pripojenie.
Collaboration Tools
Nástroje na spoluprácu sú digitálne zdroje, ktoré pomáhajú tímom efektívnejšie spolupracovať. Umožňujú techniky, ako je zdieľanie súborov, sledovanie úloh a okamžité zasielanie správ medzi členmi tímu na rôznych miestach. Tieto nástroje uľahčujú hladšiu komunikáciu, riadenie projektov a produktivitu v tíme.
Conditional Logic
Podmienená logika je koncept v automatizácii, ktorý umožňuje vykonávať úlohy alebo postupy na základe splnenia konkrétnych podmienok. Je to ako digitálny príkaz "ak toto, potom tamto". Napríklad, ak je prijatý e-mail od konkrétneho klienta, potom sa môže automaticky odoslať oznámenie určitému oddeleniu.
Content Management System (CMS)
Systém správy obsahu (CMS) je nástroj, ktorý umožňuje podnikom vytvárať, spravovať a upravovať digitálny obsah na svojich webových stránkach bez akýchkoľvek odborných technických znalostí. Okrem iného poskytuje jednoduché rozhranie na vytváranie webových stránok, nahrávanie obrázkov a príspevkov na blogy. V podstate je to niečo ako vaša osobná publikačná platforma.
Customatization
Prispôsobenie sa vzťahuje na proces úpravy produktu, služby alebo systému tak, aby lepšie vyhovoval špecifickým potrebám alebo preferenciám používateľa. V kontexte digitálnej automatizácie to môže zahŕňať prispôsobenie softvérových funkcií, rozhraní alebo pracovných postupov operáciám jednotlivých podnikov. Tým sa zabezpečí optimálna efektívnosť a používateľsky príjemné prostredie.
Customer Relationship Managemenet (CRM)
CRM alebo riadenie vzťahov so zákazníkmi je technológia na riadenie vzťahov a interakcií spoločnosti s existujúcimi a potenciálnymi zákazníkmi. Je to spôsob zlepšovania obchodných vzťahov, ktorý pomáha spoločnostiam zostať v kontakte so zákazníkmi, zefektívniť procesy a zvýšiť ziskovosť. V konečnom dôsledku poskytuje jasnejší prehľad o zákazníckej základni na zlepšenie služieb a predaja.
D
Data Mapping
Mapovanie údajov je proces prepojenia informácií z jedného systému do druhého. Táto metóda je výhodná pri prenose, kombinovaní alebo transformácii údajov na použitie na novom mieste alebo v inom formáte. Je to ako vytvorenie plánu, kam a ako sa majú jednotlivé údaje presunúť alebo zmeniť.
Data Mining
Data Mining je proces hľadania vzorov, vzťahov alebo informácií ukrytých vo veľkom množstve údajov. Využíva rôzne štatistické techniky a techniky umelej inteligencie na systematické triedenie údajov s cieľom izolovať relevantné informácie. Je to ako kopanie zlata v obrovskom množstve údajov, odtiaľ pochádza aj názov.
Data Synchronization
Synchronizácia údajov je proces zabezpečujúci konzistentnosť a aktualizáciu informácií uložených na rôznych miestach alebo v rôznych systémoch. Predstavte si to ako aktualizáciu zoznamu kontaktov v telefóne, ktorý sa automaticky aktualizuje aj v počítači. Znamená to, že bez ohľadu na to, odkiaľ pristupujete k svojim údajom, môžete sa spoľahnúť, že budú rovnaké na všetkých platformách.
Deployment
Deployment sa vzťahuje na proces nastavenia softvéru alebo aplikácie na použitie v konkrétnom prostredí, zvyčajne v živom alebo produkčnom prostredí. Podobá sa uvedeniu produktu na trh, kde ho používatelia môžu začať skutočne používať. Táto časť procesu prichádza po tom, ako sa softvér alebo produkt otestuje a zistí sa, že je pripravený na spustenie do prevádzky.
Digital Signature
Digitálny podpis je metóda používaná na potvrdenie pravosti digitálnej správy alebo dokumentu. Je to niečo ako elektronická "pečať" alebo odtlačok prsta, ktorý je jedinečný pre každú osobu alebo subjekt. Táto technológia umožňuje preukázať, že digitálna správa alebo dokument neboli počas prenosu zmenené, čím sa zabezpečuje bezpečnosť a dôvera v online svete.
Digital Wallet
Digitálna peňaženka je virtuálny systém, ktorý bezpečne uchováva platobné informácie a heslá používateľov pre mnohé webové stránky a aplikácie. Je to niečo ako fyzická peňaženka, ale v digitálnej podobe, ktorá umožňuje vykonávať transakcie online alebo v kamenných obchodoch elektronicky. Zjednodušuje proces platieb, zvyšuje pohodlie a rýchlosť transakcií.
Digital Workspace
Digitálny pracovný priestor predstavuje centralizovanú platformu, kde majú zamestnanci prístup ku všetkým nástrojom a zdrojom potrebným pre svoju prácu z akéhokoľvek zariadenia alebo miesta. Je to v podstate virtuálna kancelária zložená z rôznych softvérov a aplikácií zameraných na zvýšenie produktivity a spolupráce. Tieto nástroje môžu zahŕňať e-mail, zdieľanie súborov, kalendáre, nástroje na analýzu údajov, softvér na riadenie projektov a ďalšie.
Domain
Doména je v kontexte internetu adresa alebo názov, ktorý identifikuje webovú lokalitu na webe. Je to text, ktorý zadávate do prehliadača, aby ste navštívili konkrétnu stránku, napríklad "www.yourbusinessname.com". Predstavte si ju ako online ekvivalent vašej fyzickej firemnej adresy.
Domain Name System (DNS)
Systém názvov domén (DNS) je ako telefónny zoznam internetu. Prekladá čitateľné názvy webových stránok, ako napríklad "google.com", na číselné IP adresy, ktoré počítače používajú na vzájomné pripojenie. Bez neho by ste si museli pamätať a zadávať zložité číselné IP adresy pre každú stránku, ktorú chcete navštíviť.
Drag-and-Drop Interface
Rozhranie Drag-and-Drop je typ používateľského rozhrania, ktoré umožňuje presúvať a usporadúvať prvky na obrazovke pomocou myši alebo dotykovej obrazovky. Je to používateľsky prívetivý prvok, ktorý zjednodušuje a intuitívne umožňuje vykonávať úlohy, ako je organizovanie, zmena poradia alebo manipulácia s položkami. Bežne sa používa v nástrojoch na navrhovanie, tvorcoch webových stránok a softvéri na automatizáciu e-mailov.
E
E-commerce
E-commerce, skratka pre elektronické obchodovanie, označuje predaj a nákup tovaru alebo služieb prostredníctvom internetu. Patrí sem online nakupovanie, elektronické platby, online aukcie a internetové bankovníctvo. Umožňuje podnikom osloviť širšie publikum a fungovať bez obmedzení fyzického obchodu.
Embed
Embed v digitálnej terminológii znamená vložiť časť obsahu, napríklad video, fotografiu, aplikáciu alebo webovú lokalitu, do inej webovej lokality alebo e-mailu. Je to spôsob, ako tento externý obsah zobraziť priamo na vašej stránke alebo v e-maile bez toho, aby používateľ musel opustiť vašu stránku. Zvyčajne ho vidíte ako kód, ktorý sa skopíruje zo zdroja a vloží sa na miesto, kde ho chcete zobraziť.
F
Feedback Loop
Feedback Loop v digitálnej automatizácii je proces, v ktorom sa výsledky činnosti využívajú na ovplyvnenie budúcich operácií alebo činností. Ak je napríklad marketingová kampaň úspešná, použijete tieto informácie na zlepšenie alebo vylepšenie budúcich kampaní. Slučka teda "vracia" výsledky na neustále zlepšovanie a prispôsobovanie systému.
Firewall
Firewall je bezpečnostný systém, ktorý slúži ako hranica alebo stena na zabránenie neoprávnenému prístupu do podnikovej siete. Robí to tak, že skúma sieťovú prevádzku a rozhoduje o povolení alebo zablokovaní konkrétnej prevádzky na základe vopred stanovených bezpečnostných pravidiel. Predstavte si ho ako vysoko zabezpečeného strážcu digitálneho sveta vašej firmy.
Freemium
Freemium je obchodný model, pri ktorom sa základné služby poskytujú bezplatne, zatiaľ čo za pokročilejšie funkcie alebo služby sa platí. Tento model bežne využívajú digitálne podniky, ktoré nabádajú používateľov, aby si produkt vyskúšali zadarmo, kým investujú do prémiovej verzie. Je to spôsob, akým môžu podniky prezentovať možnosti svojho produktu bez toho, aby vyžadovali počiatočnú platbu.
Frontend
Frontend označuje časť webovej lokality alebo aplikácie, ktorú vidíte a s ktorou priamo komunikujete. Zahŕňa všetko, čo tvorí používateľské rozhranie, ako je rozloženie, dizajn, grafika a obsah. Frontend sa vytvára pomocou kódovacích jazykov, ako sú HTML, CSS a JavaScript.
G
Gamification
Gamifikácia je proces uplatňovania prvkov hry, ako je bodové hodnotenie a súťaženie, na neherné činnosti. Je to stratégia, ktorá sa často používa v podnikaní na podporu angažovanosti v produkte alebo službe. V skratke ide o to, že sa činnosti stávajú zábavnejšími a interaktívnejšími, čo podporuje motiváciu a zvyšuje účasť používateľov.
Growth Hacking
Growth Hacking je marketingová stratégia, ktorú využívajú najmä začínajúce podniky a ktorá sa zameriava na rýchly rast v krátkom čase. Kombinuje experimentovanie, kreativitu a technológie na dosiahnutie cieľov spoločnosti, ako je zvýšenie počtu zákazníkov alebo zvýšenie predaja. Namiesto používania tradičných marketingových metód nachádzajú growth hackeri inovatívne, nákladovo efektívne riešenia na oslovenie širšieho publika.
H
Heatmap
Heatmap je vizuálny nástroj, ktorý zobrazuje údaje prostredníctvom farebných zmien. V kontexte webovej stránky zvyčajne znázorňuje oblasti, v ktorých používatelia najčastejšie klikajú, posúvajú alebo pohybujú myšou. Tieto informácie môžu pomôcť prevádzkovateľom webových stránok pochopiť správanie používateľov a podľa toho vylepšiť svoje stránky.
I
Information Architecture
Informačná architektúra je plánom digitálneho priestoru. Odkazuje na to, ako sú obsah a informácie na webovej lokalite alebo v aplikácii usporiadané a štruktúrované. V podstate si ju predstavte ako plán, ktorý vedie používateľov vašou digitálnou platformou a uľahčuje im nájsť to, čo hľadajú.
Internet of Things (IoT)
Internet vecí (IoT) je sieť každodenných predmetov, ako sú autá, chladničky alebo termostaty, ktoré sú pripojené na internet. Tieto zariadenia navzájom zhromažďujú a zdieľajú údaje, čo umožňuje ich diaľkové monitorovanie a ovládanie. Zjednodušene povedané, internet vecí robí z neživých predmetov "inteligentné" objekty tým, že im dáva schopnosť odosielať, prijímať a spracovávať údaje.
K
Knowledge Base
Znalostná databáza je centralizovaná databáza na poskytovanie informácií, ako sú odpovede na často kladené otázky, návody na riešenie problémov a návody na použitie. Je to ako digitálna knižnica, ktorá zákazníkom pomáha nájsť odpovede na ich otázky bez toho, aby museli kontaktovať zákaznícku podporu. Zjednodušene povedané, je to samoobslužná knižnica na riešenie problémov a získavanie informácií o produkte alebo službe.
L
Latency
Latency sa vzťahuje na oneskorenie, ktoré vzniká pri dátovej komunikácii v sieti. Je to v podstate čas, ktorý príkaz potrebuje na cestu od zdroja k cieľu a späť. Zjednodušene povedané, je to "oneskorenie" alebo oneskorenie, ktoré môžete zažiť pri používaní internetových služieb alebo aplikácií.
Log Management
Správa protokolov sa vzťahuje na proces generovania, analýzy, ukladania a ochrany dátových protokolov z rôznych systémov v rámci podniku. Tieto protokoly obsahujú záznamy o udalostiach, ktoré sa odohrávajú v systémoch a sieťach organizácie, a často sa používajú na riešenie problémov alebo bezpečnostné audity. Pomáha majiteľom podnikov získavať prehľadné údaje a zisťovať akékoľvek potenciálne alebo existujúce problémy v rámci ich prevádzky.
Low-code platform
Low-code platforma je softvér, ktorý umožňuje ľuďom vytvárať aplikácie prostredníctvom grafických rozhraní a konfigurácií namiesto tradičného programovania. Podniky tak môžu ľahšie a rýchlejšie vyvíjať a zavádzať nové aplikácie bez toho, aby potrebovali intenzívne znalosti kódovania. Umožňuje, aby sa na vývoji aplikácie podieľalo viac ľudí, dokonca aj tých, ktorí nemajú technické zručnosti.
M
Machine Learning (ML)
Strojové učenie (Machine Learning, ML) je druh umelej inteligencie, ktorý umožňuje počítačom učiť sa z údajov a prijímať rozhodnutia alebo predpovede bez toho, aby boli na to výslovne naprogramované. Inými slovami, je to spôsob, akým počítače analyzujú a učia sa zo skúseností, podobne ako to robia ľudia. V prípade podnikov sa môže použiť na predpovedanie zvykov zákazníkov, odhaľovanie podvodov alebo automatizáciu úloh.
Minimum Viable Product (MVP)
Minimálny životaschopný produkt (MVP) je základná verzia produktu, ktorá má len toľko funkcií, aby uspokojila prvých zákazníkov a poskytla spätnú väzbu pre budúci vývoj produktu. V podstate ide o produkt vyrobený s čo najmenším úsilím a nákladmi, ktorý ešte dokáže, že koncept funguje a má hodnotu. Pomáha podnikom otestovať produkt na trhu bez toho, aby ho museli úplne vyvinúť.
Natural Language Processing (NLP)
Spracovanie prirodzeného jazyka, často označované skratkou NLP, je oblasť umelej inteligencie, ktorá sa zameriava na interakciu medzi ľuďmi a počítačmi pomocou prirodzeného jazyka. Konečným cieľom NLP je čítať, dešifrovať, chápať a vytvárať zmysel ľudského jazyka hodnotným spôsobom. V podstate poháňa väčšinu softvéru ovládaného hlasom, ako sú Siri, Google Now alebo Alexa, aby porozumeli vašim hlasovým príkazom a reagovali na ne.
N
No-code platform
No-code platforma je typ softvéru, ktorý umožňuje vytvárať aplikácie, webové lokality alebo procesy bez nutnosti písať akýkoľvek programový kód. Používa vizuálne rozhranie s funkciou drag-and-drop (ťahaj a pusť), aby mohol ktokoľvek ľahko niečo vytvoriť, aj keď nemá technické zručnosti. Tým sa eliminuje potreba profesionálnych vývojárov a pomáha podnikom vytvárať riešenia rýchlo a s nízkymi nákladmi.
O
Omnichannel
Omnichannel je prístup k stratégii predaja, ktorý zákazníkom poskytuje bezproblémový a integrovaný zážitok z nakupovania, či už nakupujú online z počítača alebo mobilného zariadenia, cez telefón alebo v kamennom obchode. Cieľom je zachovať konzistentný používateľský zážitok vo všetkých týchto kanáloch. Umožňuje zákazníkom spolupracovať so spoločnosťou v kamennom obchode, na online webovej lokalite alebo v mobilnej aplikácii, prostredníctvom katalógu alebo sociálnych médií.
Open Source
Open Source označuje typ softvéru, ktorého zdrojový kód je voľne dostupný verejnosti. To umožňuje každému prezerať, upravovať a šíriť softvér podľa vlastného uváženia. Otvorená povaha podporuje spoluprácu, zlepšovanie a prispôsobovanie akýmkoľvek používateľom.
Optical Character Recognition (OCR)
Optické rozpoznávanie znakov, často skrátené na OCR, je technológia, ktorú stroje alebo počítače používajú na rozpoznávanie a porozumenie tlačených alebo rukou písaných textových znakov, ako sú písmená alebo číslice v digitálnom obraze. Inými slovami, systém OCR zoberie obrázok písaného obsahu a prevedie ho na text, ktorý môže stroj prečítať a spracovať. Bežne sa používa na digitalizáciu tlačených textov, aby sa dali upravovať, vyhľadávať a ukladať kompaktnejšie.
P
Plugin
Plugin je softvér, ktorý pridáva určitú funkciu alebo vlastnosť do existujúceho počítačového systému a často poskytuje ďalšie schopnosti alebo vylepšenia. Napríklad do webového prehliadača môžete pridať zásuvný modul na blokovanie reklám alebo zásuvný modul na lepšie prehrávanie videa. Predstavte si ho ako doplnok alebo príslušenstvo, ktoré pomáha vykonávať úlohy pohodlnejšie alebo efektívnejšie.
R
Rapid Application Development (RAD)
Rýchly vývoj aplikácií (RAD) je proces tvorby softvéru, ktorý sa zameriava na dosiahnutie funkčných a rýchlych výsledkov. Namiesto plánovania každého detailu vopred je RAD flexibilnejší a reaguje na zmeny počas procesu vývoja. Je ideálny pre projekty, pri ktorých nie sú požiadavky úplne známe od začiatku; preto je možné rýchlo vykonať úpravy, keď sa zistia.
Real-time Analytics
Analýza v reálnom čase je proces, ktorý zahŕňa analýzu údajov hneď, ako sú k dispozícii. To umožňuje podnikom prijímať okamžité, informované rozhodnutia na základe najnovších údajov. Je to ako sledovať športový zápas v priamom prenose a momentálne upravovať svoje stratégie na základe toho, čo sa práve deje na ihrisku.
Roadmap
Roadmap je strategický plán, ktorý opisuje kroky alebo činnosti potrebné na dosiahnutie konkrétnych cieľov. V kontexte digitálnej automatizácie ide o vizuálne znázornenie, ktoré ukazuje, aký softvér a technológie sú potrebné pre podnik a kedy budú implementované. V podstate poskytuje jasný obraz plánovanej budúcnosti pre iniciatívy v oblasti automatizácie vášho podniku.
S
SEO (Search Engine Optimization)
SEO alebo optimalizácia pre vyhľadávače je kombinácia stratégií a techník, ktoré sa používajú na zvýšenie viditeľnosti webovej stránky na stránkach s výsledkami vyhľadávania. Zahŕňa úpravu súčastí webovej lokality, ako sú kľúčové slová, obsah a spätné odkazy, aby sa pre vyhľadávače javili atraktívnejšie. Keď teda ľudia hľadajú určité kľúčové slová súvisiace s vašou činnosťou, SEO pomáha vašej webovej lokalite zobrazovať sa vo výsledkoch vyhľadávania vyššie, čím zvyšuje návštevnosť vašej stránky.
Software as a Service (SaaS)
Softvér ako služba alebo SaaS je model distribúcie softvéru, pri ktorom poskytovateľ tretej strany hostí aplikácie a sprístupňuje ich zákazníkom prostredníctvom internetu. Inými slovami, namiesto nákupu a inštalácie softvéru na vlastnom počítači alebo serveri k nemu môžete pristupovať prostredníctvom internetu na základe predplatného. Tento model eliminuje potrebu spoločností zaoberať sa inštaláciou, nastavením a často aj každodennou údržbou a údržbou softvéru, ktorý používajú na prevádzku svojich podnikov.
T
Template-Driven Development
Vývoj riadený šablónami je prístup k vývoju softvéru, pri ktorom sa na riadenie tvorby softvérových kódov používajú vopred definované šablóny alebo modely. Zjednodušuje proces kódovania tým, že programátorovi poskytuje štruktúru alebo plán pre návrh kódu. Táto metóda pomáha znižovať počet chýb, zvyšovať efektívnosť a urýchľovať proces programovania.
Token
Token v digitálnej automatizácii je časť údajov, ktorá slúži ako náhrada za zložitejšiu informáciu. Je to ako skratka, ktorú počítače používajú na efektívnejšie spracovanie informácií. Napríklad pri prihlasovaní do aplikácie sa pre vašu reláciu vytvorí token namiesto toho, aby aplikácia musela neustále overovať vaše prihlasovacie údaje.
Trigger
Spúšťač v digitálnej automatizácii je špecifická udalosť alebo podmienka, ktorá spustí alebo iniciuje automatizovanú akciu. Napríklad e-mail, ktorý vám príde do schránky, môže byť spúšťačom automatizácie, ktorá presunie všetky e-maily od určitého odosielateľa do konkrétneho priečinka. Spúšťač je v podstate to, čo hovorí automatizačnému systému, kedy má spustiť určitú úlohu.
Two-Factor Authentication (2FA)
Dvojfaktorová autentifikácia (2FA) je bezpečnostné opatrenie, ktoré vyžaduje dva samostatné kroky na overenie vašej totožnosti pred prístupom k určitým informáciám alebo systémom. Zvyčajne ide o niečo, čo poznáte, napríklad heslo, a niečo, čo máte, napríklad jedinečný kód zaslaný na váš telefón. Používa sa na zabezpečenie ďalšej vrstvy ochrany pred neoprávneným prístupom k vašim digitálnym aktívam.
U
User Experience (UX)
Používateľská skúsenosť, často označovaná skratkou UX, sa vzťahuje na to, ako sa človek cíti pri interakcii s digitálnym produktom, ako je webová stránka alebo softvér. Zahŕňa faktory, ako napríklad jednoduchosť alebo intuitívnosť používania produktu, efektívnosť, s akou môže používateľ vykonať požadované úlohy, a celkovú spokojnosť, ktorú používateľ s produktom získava. Dobrá UX zanecháva v používateľovi pocit spokojnosti, pochopenia a produktivity.
User Interface (UI)
Používateľské rozhranie, často označované skratkou UI, je časť softvérovej aplikácie alebo webovej stránky, s ktorou používatelia komunikujú. Môže zahŕňať tlačidlá, formuláre, ikony, text alebo iné prvky, ktoré vidíte na webovej lokalite alebo v aplikácii. Hlavným cieľom používateľského rozhrania je, aby interakcia používateľa bola jednoduchá, efektívna a príjemná.
V
Virtual Assistant
Virtuálny asistent je nezávislý odborník, ktorý poskytuje administratívne, technické alebo kreatívne služby podnikom, často na diaľku z domácej kancelárie. Pomocou rôznych komunikačných metód, ako sú e-mail, chatové platformy a telefonické hovory, vykonáva úlohy, ako je správa e-mailov, plánovanie stretnutí a správa sociálnych médií. Keďže ide o virtuálnu službu, umožňuje podnikom využiť širokú škálu talentov bez záväzku zamestnanca na plný úväzok.
Virtual Private Network (VPN)
Virtuálna privátna sieť (VPN) je služba, ktorá maskuje vašu aktivitu na internete a robí ju bezpečnou a anonymnou. Dosahuje to vytvorením šifrovaného spojenia z vášho zariadenia na externý server, takže sa zdá, že surfujete z iného miesta. Je to výhodné na ochranu citlivých údajov, najmä pri používaní verejných sietí Wi-Fi.
Visual Programming
Vizuálne programovanie je metóda tvorby softvéru alebo aplikácií, pri ktorej používateľ namiesto písania tradičného textového kódu primárne komunikuje s grafickými prvkami. Tento prístup často zahŕňa ťahanie a púšťanie komponentov na rozloženie, aby sa navrhlo a definovalo správanie aplikácie. Je to používateľsky prívetivý spôsob vývoja softvéru pre ľudí, ktorí nemusia mať rozsiahle znalosti kódovania.
W
Webhook
Webhook je metóda, ktorá sa používa na poskytovanie informácií v reálnom čase iným aplikáciám. Umožňuje jednej webovej lokalite poslať upozornenie inej, keď sa uskutoční určitá akcia. Stručne povedané, je to niečo ako zvonček pre webové stránky, ktorý ich informuje o tom, že nastali určité udalosti.
Realizované s finančnou podporou Nadácie Ministerstva hospodárstva SR na rok 2023